Blogg

Lagra och dela kritisk information digital och säkert

Hanterar din organisation affärskritisk information? Önskar du att ni hade en plats där man kunde lagra den informationen, digitalt utan att behöva oroa sig för att den spreds vidare till utomstående? Kanske behöver du diskutera informationen med någon annan utanför organisationen – hur kan detta göras säkert?

Det finns ett oändligt antal sätt att lagra och dela filer i denna digitala tidsålder. Dock finns det viss kritisk kommunikation för vilken säkerhetskraven är högre än vid vanlig kommunikation.

Att lagra och dela kritisk information

För att säkerställa informationssäkerhet bör företag tillhandahålla en säker plats för att lagra och processa kritisk information till de anställda som hanterar sådan information. Det är också bra att fastlägga vilka som har tillgång till denna information och hantera åtkomsträttigheter.

När det gäller intern kommunikation finns det oftast läsningar för detta. Kommunikation av kritisk information med externa parter är mer utmanande. Till exempel så kan en konsult, jurist eller en revisor behöva ge åsikt om eller kommentera innehållet i ett dokument. I praktiken kan detta innebära att det behövs ett personligt möte för även de minsta ändringar eller frågor.

Digitala alternativ för kommunikation av kritisk data existerar. På den elektroniska arbetsytan framtagen av Deltagon kan tillgången till arbetsytan strikt limiteras och användares identitet kan kontrolleras via exempelvis stark elektronisk autentisering. Du kan också diskutera ett dokument med en grupp och säkert dela en fil för kommentarer från en extern part. Tillgången till dokumentet kan tas bort när som helst.

Informationssäkerhet innebär de åtgärder som vidtas för att säkra integriteten, konfidentialiteten samt åtkomsten till data. Andra informationssäkerhetsprinciper är ansvarsutkrävande, granskningsbarhet och tillgångskontroll.

Av informationssäkerhetsskäl är det bäst att säkerställa att t.ex. personalförändringar inte orsakar problem. Detta är bara en orsak till att företag inte ska förlita sig på manuella arkiveringsmetoder utan att erbjuda lämpliga alternativ för olika behov. Sådana som baserar sig på företagets säkerhetspolicy. Exempelvis även om datorer etc. ofta säkerhetskopieras har många företag funnit det praktiskt att använda lösningar som möjliggör för dem att se var och när information har delats även efter att en anställd inte längre arbetar för företaget.

Informationssäkerhetshot inkluderar, men är inte limiterade till, intrång, otillåten användning eller avslöjanden av hemligt material, datamanipulation, kopiering av data och förstörande av data.

En säker elektronisk arbetsyta är ett enkelt sätt att lösa många problem och hot med att lagra och dela information. När ni väljer en lösning bör ni beakta åtminstone detta:

  • Informationssäkerhet: Var finns informationen och vem har tillgång till den? Lagras informationen krypterad? Vilken typ av logginformation om ändringar finns tillgänglig?
  • Dataskydd: Är dataskyddet sådant att det följer lagar och kontrakt?
  • Utrullning: Hur mycket tid och arbete krävs för att sätta upp lösningen? Är konfiguration och utbildning för användare enkelt att implementera?
  • Användarvänlighet: Hur enkelt är det att använda lösningen? Hur mångsidig är den med tanke på olika användarscenarion? Fungerar den på mobila enheter också?
  • Användaradministration: Är användaradministration enkel och tillförlitlig? Kan information delas med kunder och partners t.ex.? Kan användare få olika roller/behörighet beroende på tillfälle/ämne?

Kontakta oss om du vill diskutera ämnet vidare eller vill veta hur Deltagons lösningar fungerar i samband med att kommunicera kritisk information. Du kan nå oss på telefon +46-8-12410241 eller via e-post till forsaljning@deltagon.se. Du kan också fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig.

Tala med en expert

Söker du lösningar för säker kommunikation? Vänligen fyll i formuläret och våra experter kommer att kontakta dig. Låt oss gå igenom dina behov och tillsammans se hur vi kan säkra ditt företags elektroniska kommunikation.